Asset: CGINS-CTDBPD-07209

Type
Sensor
Mobile
0
Description of Equipment
CTD Pumped: CTDBP Series D
Manufacturer
Sea-Bird Electronics
Model
SBE 16plus V2
Manufacturer Serial No
16-7209
Firmware Version
2.5
Acquisition Date
11/2/12
Original Cost
$11,150.00
Comments
Deployment Cruise Reference Designator Deployment Number Start Date Stop Date Mooring Asset Node Asset Sensor Asset Latitude Longitude Deployment Depth Water Depth
KN-224 CP03ISSM-MFD37-03-CTDBPD000 1 12/14/2014 10/30/2015 CGMCP-03ISSM-00001 CGINS-CTDBPD-07209 40.3619 -70.878 93 94
AR-08 CP01CNSM-MFD37-03-CTDBPD000 6 10/13/2016 06/09/2017 CGMCP-01CNSM-00006 CGINS-CTDBPD-07209 40.1334 -70.7785 133 134
AR-24 CP01CNSM-MFD37-03-CTDBPD000 8 10/29/2017 03/29/2018 CGMCP-01CNSM-00008 CGINS-CTDBPD-07209 40.1334 -70.7783 133 134
AR-31 CP03ISSM-MFD37-03-CTDBPD000 9 10/29/2018 04/06/2019 CGMCP-03ISSM-00009 CGINS-CTDBPD-07209 40.3673 -70.8811 91 92

No notes yet.

Class Asset UID Start Date Serial Name Value Notes
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_a0 0.001246218
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_a1 0.0002767838
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_a2 -1.298569E-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_a3 1.889486E-07
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_cpcor -9.57E-08
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ctcor 3.25E-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_g -0.9535724
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_h 0.1336248
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_i -0.0003783545
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_j 4.512857E-05
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_pa0 0.1201447
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_pa1 0.001540765
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_pa2 5.361054E-12
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptca0 524771.3
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptca1 7.702243
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptca2 -0.1943513
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptcb0 25.106
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptcb1 -0.001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptcb2 0
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptempa0 -60.5807
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptempa1 52.93258
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 10/25/2012 16-7209 CC_ptempa2 -0.3302614
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_a0 1.253857e-003 source_file 3305-00102-00087-A_SN_16P71174-7209_QCT_Results_Form_CTDBP-D.cap
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_a1 2.739732e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_a2 -9.551422e-007
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_a3 1.750128e-007
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_cpcor -9.57E-08
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ctcor 3.25E-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_g -9.541443e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_h 1.336263e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_i -3.821880e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_j 4.517075e-005
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_pa0 1.248830e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_pa1 1.540931e-003
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_pa2 4.883464e-012
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptca0 5.248753e+005
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptca1 8.041842e+000
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptca2 -2.018099e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptcb0 2.510600e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptcb1 -9.999999e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptcb2 0
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptempa0 -6.057788e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptempa1 5.275479e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 12/10/2015 16-7209 CC_ptempa2 -2.572663e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_a0 1.251589e-003
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_a1 2.746821e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_a2 -1.025633e-006
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_a3 1.771923e-007
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_cpcor -9.57E-08
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ctcor 3.25E-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_g -9.550380e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_h 1.337788e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_i -3.968665e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_j 4.686148e-005
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_pa0 1.071744e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_pa1 1.540721e-003
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_pa2 5.387143e-012
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptca0 5.248542e+005
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptca1 7.133047e+000
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptca2 -1.846936e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptcb0 2.510600e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptcb1 -1.000000e-003
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptcb2 0.00E+00
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptempa0 -6.008626e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptempa1 5.195953e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 07/18/2017 16-7209 CC_ptempa2 2.898446e-002
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_a0 1.236308e-003
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_a1 2.804391e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_a2 -1.747581e-006
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_a3 2.073228e-007
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_cpcor -9.57E-08
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ctcor 3.25E-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_g -9.540566e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_h 1.335906e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_i -3.755135e-004
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_j 4.538584e-005
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_pa0 1.014323e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_pa1 1.540624e-003
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_pa2 5.713939e-012
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptca0 5.248486e+005
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptca1 5.823185
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptca2 -1.391736e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptcb0 2.510600e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptcb1 -1.00E-03
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptcb2 0.00E+00
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptempa0 -6.117549e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptempa1 5.339481e+001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 05/25/2018 16-7209 CC_ptempa2 -4.466556e-001
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_a0 1.245959e-03 source_file 3305-00102-00218-A_SN_16P71174-7209_QCT_Results_CTDBP-D.txt
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_a1 2.768450e-04
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_a2 -1.302683e-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_a3 1.889976e-07
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_cpcor -9.570000e-08
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ctcor 3.250000e-06
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_g -9.530509e-01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_h 1.333665e-01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_i -3.468171e-04
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_j 4.618105e-05
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_pa0 1.361663e-01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_pa1 1.539082e-03
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_pa2 8.709834e-12
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptca0 5.248897e+05
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptca1 7.436587e+00
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptca2 -1.616615e-01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptcb0 2.510600e+01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptcb1 -9.999999e-04
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptcb2 0.000000e+00
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptempa0 -6.151868e+01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptempa1 5.389069e+01
CTDBPD CGINS-CTDBPD-07209 06/18/2019 16-7209 CC_ptempa2 -6.221400e-01